ചൊവ്വാഴ്‌ച, ഒക്ടോബർ 26, 2021
Home > സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇതിവൃത്തം > കേരളം > കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഢവർമ്മയുടെ വിജയം

കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഢവർമ്മയുടെ വിജയം

 

പിന്നെ, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളല്ലെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മാർത്താണ്ഢ വർമ്മയെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കില്ല.

മാർത്താണ്ഢ വർമ്മ തികച്ചും ഉജ്വലമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം, അക്കാലത്ത് വളരെ ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്ന, തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭരണത്തിലേറിയപ്പോൾ, ആ രാജ്യം സത്യത്തിൽ ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു; ഇന്നത്തെ ഡൽഹിയേക്കാൾ ചെറുത്. അദ്ദേഹം എതിരിടാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തതോ, അന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രബല സാമ്രാജ്യത്തേയും  – ഡച്ച് സാമ്രാജ്യം. ഇവർ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഡച്ചുകാരായിരുന്നു 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലത്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബല നാവികശക്തി. അവർ അതിനകം ഇൻഡോനേഷ്യ കയ്യടക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയും അവരുടെ വരുതിയിലായി. തുടർന്നു ഇന്ത്യയെ കയ്യടക്കാൻ അവർ തുനിഞ്ഞു. ഈ കാലത്താണ് മാർത്താണ്ഢവർമ്മ എന്ന രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കൊച്ചുരാജ്യവുമായി അവർ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

കുളച്ചൽ എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ചു നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ മാത്താണ്ഢവർമ്മ ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി. കുളച്ചൽ കന്യാകുമാരിക്കു വടക്കു-പടിഞ്ഞാറാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോടു നടത്തുന്ന സംഭാഷണം ഡച്ച് ഭാഷയിലായിരിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇതെല്ലാമാണ്, നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു മുറിച്ചുനീക്കപ്പെട്ട ഭാരതീയചരിത്രത്തിലെ ചില പ്രമുഖ കഥാപാത്രങ്ങൾ.

Leave a Reply

Sarayu trust is now on Telegram.
#SangamTalks Updates, Videos and more.

Powered by
%d bloggers like this: