ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 19, 2021
Home > കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വഞ്ചനകൾ > മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും ( History of Nangeli in Malayalam)

മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും ( History of Nangeli in Malayalam)

ഉറവിടം :- ചരിത്രം മലയാളത്തിൽ charithram malayalathil യുട്യൂബ് ചാനൽ.

മുലക്കരം ചോദിച്ച സവർണ്ണരുടെ മുന്നിൽ മുല മുറിച്ച് വച്ചെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നങ്ങേലി എന്ന ഈഴവ സ്ത്രീയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം. മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും ( History of Nangeli in Malayalam).

Leave a Reply

%d bloggers like this:

Sarayu trust is now on Telegram.
#SangamTalks Updates, Videos and more.