ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்டம்பர் 19, 2021
Home > உங்களுக்குத் தெரியுமா > இந்தியா என்ற பெயர் எப்படி வந்தது?

இந்தியா என்ற பெயர் எப்படி வந்தது?

இந்தியா என்ற பெயர் எப்படி வந்தது? சிந்து-விலிருந்து ஹிந்து-வாக மாறியது. ஸ்பானிஷ் மொழியில் ஹ எழுத்தை போல, இதில் ஹ மறைந்து இண்டஸ் என மருவியது. நான் பார்சிலோனாவில் இருந்தபொழுது ஒரு உணவகத்தின் பெயர் “லோ காமிட ஹிந்து” என இருந்தது. ஆனால் அவர்கள் “இந்து” என உச்சரித்தார்கள். இவ்வகையான குறிப்புகளை ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பிருந்து கூட பெறலாம். பல நாடுகளில் இண்டி, இண்டிகா, இந்தியா போன்ற பெயர்களில் அழைப்பார்கள்.

Translation credits: Priya Darshini C N

Leave a Reply

%d bloggers like this:

Sarayu trust is now on Telegram.
#SangamTalks Updates, Videos and more.